18.09.2018: Turbo GSF
14.09.2018: Turbo XX
13.09.2018: Bandit 666
08.09.2018: Thunder-Buell
03.09.2018: Kompressor R1
 

 • 001 ICON Airframe 001 ICON Airframe
 • 002 ICON Airframe 002 ICON Airframe
 • 003 ICON Airframe 003 ICON Airframe
 • ICON Airframe ICON Airframe
 • 004 ICON Airframe 004 ICON Airframe
 • 005 ICON Airframe 005 ICON Airframe
 • 007 ICON Airframe 007 ICON Airframe
 • 008 ICON Airframe 008 ICON Airframe
 • 009 ICON Airframe 009 ICON Airframe
 • 01 VF 750 01 VF 750
 • 02 VF 750 02 VF 750
 • 03 VF 750 03 VF 750
 • 04 VF 750 04 VF 750
 • 05 VF 750 05 VF 750
 • 06 VF 750 06 VF 750
 • 07 VF 750 07 VF 750
 • 08 VF 750 08 VF 750
 • 09 VF 750 09 VF 750
 • 10 VF 750 10 VF 750
 • 11 VF 750 11 VF 750
 • 12 VF 750 12 VF 750
 • 13 VF 750 13 VF 750
 • 14 VF 750 14 VF 750
 • 15 VF 750 15 VF 750
 • 16 VF 750 16 VF 750
 • 17 VF 750 17 VF 750
 • 18 VF 750 18 VF 750
 • 19 VF 750 19 VF 750
 • 20 VF 750 20 VF 750
 • 21 VF 750 21 VF 750
 • 22 VF 750 22 VF 750
 • 23 VF 750 23 VF 750
 • 24 VF 750 24 VF 750
 • 26 VF 750 26 VF 750
 • 27 VF 750 27 VF 750
 • 28 VF 750 28 VF 750
 • 29 VF 750 29 VF 750
 • 30 VF 750 30 VF 750
 • 32 VF 750 32 VF 750
 • 33 VF 750 33 VF 750
 • 34 VF 750 34 VF 750